Skip to content Skip to footer

Regjistri i Brendshëm i Peticioneve dhe i Iniciativave Qytetare

REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

            
Nr.Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
101InfrastrukturëQytetarët17.03.2021979Jo25.06.2021PoPranuar3 Muaj-
202InfrastrukturëQytetarët26.05.20211809Jo25.06.2021PoPranuar2 Muaj