Skip to content Skip to footer

Regjistri i Projekt Akteve për Konsultim Publik

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

         
Nr. rendor"Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Nr. i p/Aktit"Data e p/Aktit
(d/m/v)"
Propozuesi i Projekt VendimitFusha e Veprimtarisë së p/Aktit
"Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër…."
"Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)"
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
Hartuesi i p/Aktit

"Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër"

1Faza PërgatitorePBA 2022-202414.05.2021Komisioni i Ekonomise3+1=4---Bashkia Kuçovë-Nja Administrative
2Paketa FiskalePBA 2022-202421.09.2021Komisioni i Financave dhe EkonomiseBanorët e Njësisë Kozare dhe Perondi--Nja Kozare dhe Perondi
3Paketa FiskalePBA 2022-202421.09.2021Komisioni i Financave dhe EkonomiseKomisioni Qytetar dhe Biznesi--Bashkia
4Paketa FiskalePBA 2022-202421.09.2021Komisioni i Financave dhe EkonomiseBanorë e Njësisë Lumas--Nja Lumas
5PBA dhe BuxhetiPBA 2023-202515.06.2022Komisioni i Financave dhe EkonomiseKomisioni Qytetar dhe grupet e interesit--Nja Kozare
6PBA dhe BuxhetiPBA 2023-202516.06.2022Komisioni i FinancaveKomisioni Qytetar dhe grupet e interesit--Nja Lumas
7PBA dhe BuxhetiPBA 2023-202517.06.2022Komisioni i FinancaveKomisioni Qytetar dhe grupet e interesit--Kucove
8PBA 2024-2026
Tavanet
PBA 2024-202601.03.2023Komisioni i FinancaveKomisioni Qytetar dhe grupet e interesitBashkia Kuçovë-Nja Administrative

Konsultimi Publik i p/Aktit

         
"Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik

(d/m/v) "
"Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)"
"Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)"
"Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) "
"Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)"
"Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO"
"Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"