Skip to content Skip to footer

Regjistri i Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

             
"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)
Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)
Mbajtja e Mbledhjes

"Data
(d/m/v)"
Mbajtja e Mbledhjes

Vendi
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit
Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes
Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)
Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur"Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)"
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
Nr. 1 (viti 2022)Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit BashkiakFacebook & Webpage25.01.22Salla e mbledhjes së KB10:3011:0030 mine radhësi hapurRendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak
Nr.2 (viti 2022)Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit BashkiakFacebook & Webpage10.02.2022Salla e mbledhjes së KB12:0013.0060 minjashtë radhei hapurRendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak
Nr.3 (viti 2022)Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit BashkiakFacebook & Webpage25.02.2022Salla e mbledhjes së KB12:0013:2080 mine radhësi hapurRendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak
Nr.4 (viti 2022)Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit BashkiakFacebook & Webpage25.03.2022Salla e mbledhjes së KB10.0011.4575 mine radhësi hapurRendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak
Nr.5 (viti 2022)Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit BashkiakFacebook & Webpage22.01.2022Salla e mbledhjes së KB10.3012.0090 mine radhësi hapurRendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak
Nr.6 (viti 2022)Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit BashkiakFacebook & Webpage09.05.2022Salla e mbledhjes së KB12.3012.355 minJashte radhei hapurRendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak
Nr.7 (viti 2022)Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit BashkiakFacebook & Webpage27.05.2022Salla e mbledhjes së KB12:0013:1070 mine radhesi hapur a href="https://bashkiakucove.gov.al/?page_id=1212">Rendi i Dites, dhe njoftimi për mbledhje të Këshillit Bashkiak

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

      
"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
"Njoftimi
(lidhja për shkarkim)"
Vendi i mbajtjes së takimit
Data e mbajtjes së takimit
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"