Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plani Aktiviteteve të KB

  
        
Keshilli Bashkiak Kuçovë
PermbledhesePLANI I PUNES -draftPLANI I VENDIM-MARRJES (shqyrtim+miratim)VVendim-marres
Pershkrimi i AktivitetitRoliPershkrimi i aktiviteteve ROLIPPerfaqesues
Mbledhje Keshilli (gjithesj 16=12+4, nje mbledhje cdo muaj+ 4 muaj ku mbahen 2 mbledhje ne muaj)Miratim i normave, standarteve dhe rregullores se sherbimeve publikeVMMbikqyres
Mbledhje Komisionit te Perhershem e Mikse (mesatarish 5 mbledhje komisionesh ne muaj)Miratim i normave, standarteve dhe rregullores se sherbimeve administrative (taksave, ankesave etj)V
Takime me komunitetin, konsultime: buxhet (cdo NjA+ komuniteti biznesit+OJF), ndryshim buxheti (1 konsultim ne qytet dhe 1 konsultim ne NJA); pakete fiskale (cdo NjA+ komuniteti biznesit+OJF);; shitje, blerje e dhenje me qera (1 ne qytet dhe ne 1 ne NjA ku ndodhet prona); norma e standarte e rregullore te sherbimeve dhe fuksioneve te tjera ligjore (sipas grupit te interesit dhe shtrirjes se sherbimit); strategjite (strategjia e zhvillimit 1 ne cdo NjA); planet e sherbimeve - social, Plani menaxhimit te mbetjeve (1). Plani i takses se perkohshme (se paku tre konsultime të kryera në një periudhë jo më pak se pesë muaj- ligji 68/2017, neni 13) - ne varesi te Bashkise.PMiratim i Planit te sherbimit publik (mbetjeve, ujit, rrugeve, ndricimit, pyjeve, kanaleve kulluese, tj)V
Trajnime: te Këshilltarëve ( 1 Trajnim per keshilltaret e rinj, Trajnim per sekretariatin e Keshillit. gjithesej 2 ne vit, Miratim i Planit zhvillimor (ekonomik, social, kultures, zhvillimit te strukturave komunitare etj)V
Pjesëmarrje ne konferenca (2)Miratim i Strategjise se zhvillimit te bashkiseV
Konstituimi I Keshillit te ri Bashkiak Miratim i Planit te sherbimit te qeverise (buxhet, fiskal, asete, BNj, huamarrje, qeverise elektronike, etj)V
Ceremoni dhenie Titull Nderi PRaport per zbatim te strategjise, planit sektorial apo horizontal (buxhetit, fiskal, PPV, mbetjeve, ujit, etj)M
PRaport per performancen e sherbimit, ndermarrjes, institucionit, qendres, agjenciseM
PRaport per performancen e qeverisjes bashkiake, ankesa e kerkesa, konsultime, transparenca etjM
Perfaqesim institucional i Keshillit ne ngjarje, psh festa vendore, ngjarje ku ftohet KeshilliPShqyrtim i projekt buxhetit (sipas etapave te miratimit te buxhetit), Shqyrtim i planit fiskal dhe zbatimit M
Zgjedhja e Strukturave komunitare (21 fshatra)PDegjese publike ne mbledhjen e keshillit apo komisionit te KBPM
MAkte individuale (ndihma ekonomike, bursa etj)V
Hartim/Amendim i dokumenteve planifikues e rregullator te KB: buxheti vjetori, plani vjetori i vendim-marrjes, plani i komunikimit me publikun, rregulla te funksionimit te KBEmertesa (psh, rrugesh), Tituj nderi (psh, qyetar nderi etj), CeremoniV
P
NrMuajiPershkrimi i AktivitetitPershkrimi i aktiviteteve (sqarim)
1JanarMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
2Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2. Kryesia e Keshillit, Kbgj. Raportet e komisioneve sipas temave te parashikuara ne Agenden e Janarit (nje pjese)
3Raporti per vlersimet dhe parashikimet afatmesme te te ardhuraveShqyrtim dhe miratim i raportit për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave (sipas kalendarit te buxhetit te miratuar)
5Raporti Vjetor I Punes se Keshillit Bashkiak per vitin 2022
7Raport Vjetor per zbatimin e rezolutes kunder dhunes ndaj graveMiratimi i ndihmave ekonomike, suporti social 6%,
Miratimi I ndihmes ekonomike, dhe 6 %
9
9ShkurtMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
10Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; Raportet e komisioneve sipas temave te parashikuara ne Agenden e Shkurtit (nje pjese)
11Ndjekja e aktiviteteve te buxhetit (sipas kalendarit te buxhetit te miratuar)

Miratimi i ndihmave ekonomike, suporti social 6%,
12Tema diskutimi per ndryshimet e Klimes. Teme diskutimi per ndryshimet klimaterike ku evidentohen problemet e Bashkine (reference nga raortet per vendin)
13Miratimi I ndihmes ekonomike, dhe 6 %Per keshilltaret e rinj pra qe do ndodhe pas zgjedhjeve , - Te buxhetohet ne niv 10%
14Planin vjetor i komunikimit dhe konsultimit me publikunTe kihet parasysh fushata informuese qe do beje BtF ne 3 mujorin e 4, ( se bashku me NjVV)
15Informacion ne lidhej me aktiveve te Bashkise
16MarsMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
17Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raportet e komisioneve sipas temave te parashikuara ne Agenden e Mars (nje pjese)
18Konsultime me komunitetit per ceshtje te: buxhet, ndryshim buxheti,
norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane
(nr. ________ gjithesej: ___________ne NjA, nr._________ me grupe interesi)
Shqyrtim i tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm në nivel programi
Diskutim dhe miratim i Buxhetit Faktik
19Ndjekja e aktiviteteve te buxhetit (sipas kalendarit te buxhetit te miratuar)

Miratimi i ndihmave ekonomike, suporti social 6%,
20
21
22Hartimi i raportit të veprimtarisë vjetore të Këshillit do jete indikator ne vitet e ardheshme
23Hartimi i raporit vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes së Këshillit (ligji 146/2014, neni 20) do jete indikator ne vitet e ardheshme (pjese e rrgullores gjithashtu)
24Takimi vjetor i Këshillit me qytetaret per prezantimin e raportit te veprimtarise vjetore (llogaridhenja)
25Miratimi I ndihmes ekonomike, dhe 6 %
26PrillMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Procedura sipas rregullores se Keshillit
27Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raportet e komisioneve sipas temave te parashikuara ne Agenden e Prill (nje pjese)
28Konsultime me komunitetit per ceshtje te Draft PBA, ndryshim buxheti, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore.
(nr. ________ gjithesej: ___________ne NjA, nr._________ me grupe interesi)
Ndjekje e Agendes se miratuar te buxhetit dhe udhezimit perkates te MF per kete.
Miratimi i ndihmave ekonomike, suporti social 6%,
29Nje aktivitet me Rinine ne kuader te komisioneve rinore te ndertuara.Komisionet jane emruar nga Kryetari Bashkise (???)
30
31Miratimi I ndihmes ekonomike, dhe 6 %
32MajMbledhje e Keshillt (Plenare) para dates 14 Maj Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
33Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raportet e komisioneve sipas temave te parashikuara ne Agenden e Majit (nje pjese)
34Paraqitja nga Administrata e raportit PBA per konsultim me komunitetin
Miratimi Buxhetit faktik
35Perfaqesim i Kryesise se Keshillit ne ceremoni zyrtare.
36
37
43QershorMbledhje Keshilli per raste emergjente Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
44Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raport te pakten Komisioni Finances
45PBA sipas udhezimit te Skurtit 2023Miratim i draftit te Pare te PBAse (brenda Qershorit)
46Miratimi i ndihmave eknomike, 6%
Hartimi i kontrates me media vendore per regjistrimin dhe transmetimin live te mbledhjes dhe komisioneve te Keshillit
52Shqyrtim i dokumenteve te Administrates
53KorrikMbledhje e Keshillt - (Plenare) Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Procedura sipas rregullores se Keshillit
54Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raportet e komisioneve sipas Rregullores se Org dhe Funksionimit.
Shqyrtim i dokumenteve te Administrates
55Zgjedhjet e Anetareve te Keshillit te QarkutMiratimi i tavaneve perfundimtare te PBA
56Takim I Kryesise me perfaqesues te Projektit Bashki te Forta, Njohja me asistencen qe ben projektiMiratimi i ndihmave ekonomike
57Emision ne median vendore dhe online
58Perfaqesim institucional i Keshillit: (ne Shoqatat perkatese)
Rishikim i Buxhetit vjetor
59Miratimi i ndihmave ekonomike, 6%
60GushtMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
61Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raportet e komisioneve sipas Rregullores se Org dhe Funksionimit.
62Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i konsultimeve ne NjA, nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)Nqs ka tema te tilla
63Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme Miratimi i ndihmave ekonomike, 6%
64Ndertimet e Sekretariateve (diskutime ne keshillat qe nuk e kane te ngritur)
65Diskutime per Njesite e Performances dhe Zyra te zhvillimit Ekonomik Lokal
66ShtatorMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
67Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raportet e komisioneve sipas Rregullores se Organizimit dhe Funksionimit.
68Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i konsultimeve ne NjA, nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)Diskuton dokumentin e programit buxhetor afatmesëm të rishikuar (PBA)
8Trajnime te Këshilltarëve me fond te keshillit (se Bashku me BtF) bashkefinancim
Draftimi i planit vjetor i vendimarrjes së Këshillit (ligji 146/2014, neni 16/b)
Draftimi i planit te trajnimit per keshilltare
Zgjedhja e Kryetareve te fshatrave (21 fshatra)
Hartimi i buxhetit te Keshillit Bashkiak Shqyrtim i raportit te Kryetarit të Bashkisë për të ardhurat
74TetorMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
75Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raportet e komisioneve sipas Rregullores se Organizimit dhe Funksionimit.
76Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: buxheti apo ndryshim buxheti, pakete fiskale apo ndryshim (_____ NjA + 1 biznesi+1 OJF), (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i konsultimeve ne NjA, nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)Monitorimi i realizmit te 9-mujorit te te ardhurave
77Trajnime te keshilltareve te rinj ( bashkefinancim me BtF)te parashikohen ne linjen buxhetore pjesa e KB ne financim
78Trajnime te Sekretartit/Sekretareve me fond te BtF keshillit
79Ceremoni dhenje titull nderi
80Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme Miratimi i ndihmave ekonomike, 6%
81
82
83Perfaqesim institucional i Keshillit (shoqata, Keshill Konsultativ) diskutime per rolin e keshillit bashkiak ne institucione perfaqesimi
84NentorMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
85Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Raportet e komisioneve sipas Rregullores se Organizimit dhe Funksionimit.
86Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: PBA; shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i konsultimeve ne NjA, nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)Dorezimi i dokumentit dhe njohja e Keshillit me projektin e PBA dhe buxhetin vjetor
87Ceremoni dhenje titull nderi (5)
88Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashmeMiratimi i ndihmave ekonomike, 6%
Shqyrtimi dhe miratimi I planite te tarifave dhe taksave vendore, taksa e perkohshme per parashkollorin ( Paketa fiskale)
91
92DhjetorMbledhje e Keshillt (Plenare)Agenda e miratuar nga Kryesia e keshillit, Pricedura sipas rregullores se Keshillit
93Mbledhjet e Komisioneve te Perhershem te: 1. Finances dhe Buxhetit; 2 _________; 3 ________; 4________; 5 ________Miratimi i dokumentit të PBA-së përfundimtare dhe buxhetit vjetor
94Konsultime me komunitetit per ceshtjen e: shitje, blerje e dhenje me qera, norma e standarte te sherbimeve pubike dhe fuksioneve te tjera ligjore, Strategji e Plane (nr. ________ gjithesej i konsultimeve: nr. _________ i konsultimeve ne NjA, nr._________ i konsultimeve me grupe interesi)konsultime fakultative nese ka ceshtje te tilla
95Nje aktivitet per nje ceshtje, p.sh: Konsultime me komunitetit per Buxhetin (____ NjA + 1 biz+1 ojf + 1 arsimi/akademia)
96Pjesëmarrje ne konferenca e aktivitete të ngjashme Miratimi i ndihmave ekonomike; 6%
97Emision ne median vendore dhe online
98Dhenia e Bursave per nxenesit ekselente per vitin shkollor 2023-2024