Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Performanca e Bashkisë

SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË KOMUNITETIT
Ky sondazh jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në Bashki gjatë vitit 2021 dhe i jep mundësi komunitetit të rekomandojë funksionet / shërbimet prioritare për të cilat Bashkia duhet të shpenzojë më shumë para gjatë vitit të ardhshëm 2023. Informacioni bazohet në të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021. Duke mbushur pyetësorin bini dakort që opinioni juaj të përdoret në proçesin e vendimarrjes për projektbuxhetin 2023-2025 të Bashkisë.

Kliko Linkun: https://docs.google.com/forms/d/1XF64miYBzNXilQl-q3NeY7vIHnUX2MCY_glnHIQGbRY/edit

❎SONDAZHI PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETVE NË KOMUNITET

📝 Rekomandimet të mara nga qytetarët, gjatë sondazhit:

Linku: https://www.facebook.com/keshillikucove