Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Si te fillosh nje biznes

       Drejtoria e te Ardhurave ushtron funksionet dhe kompetencat e saj bazuar ne dy ligjet themelore te tatimeve dhe taksave:

  • Ligji Nr.9632 dt.30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” Dhe ndryshimeve ligjore te ketij ligji si me poshte vijojne:

         -Ligji Nr.10 146 date 28.09.2009

               -Ligji Nr.10 354 date 18.11.2010

               -Ligji Nr. 181/2013

               -Ligji Nr. 142/2015

  • Ligji Nr.9920 dt.19.05.2008 “Per Procedurat tatimore ne R.SH” dhe ndryshimet ligjore te ketij ligji si me poshte vijojne:

                                                                 -Ligji Nr.10 209 dt.23.12.2009

                                                                 -Ligji Nr.124/2012

                                                                 -Ligji nr. 179/2013

                                                                 -Udhezimi Nr.4 dt.25.01.2014

                                                                 -Ligji Nr.164/2014

                                                                 -Ligji Nr 99/2015

 Nje subject I cili deshiron te kryeje nje aktivitet privat duhet te ndjeke keto hapa:

  1. Te paraqitet prane zyrave te QKR se rrethit ku jeton dhe te kete si document te detyrueshem karten e identitetit.
  2. Te jape prane punonjeses se QKR te gjithe informacionin e kerkuar prej saj ku perfshihen gjeneralitetet,lloji I aktivitetit qe do te kryeje,adresa e aktivitetit ,numri I telefonit dhe te disponoje me vete nje kopje te certificates se pronesise se objektit ose nje kopje te kontrates se qerase per efekt te llogaritjes se tatimit ne burim I cili eshte 15% e vleres se qerase.
  3. Zyra e QKR pajis personin e interesuar me Certifikaten e Regjistrimit dhe ekstatratin e regjistrimit ku jane te pasqyruara te gjitha te dhenat.Keto dokumenta QKR I jep ne 4 kopje ku subjekti duhet ti coje ne Njesine Vendore ku ushton aktivitet,ne Drejtorine e Tatimeve te Rrethit,ne subjektin tregtar qe do ta pajise me kasen fiskale dhe nje kopje origjinale duhet ta mbaje per vete ku duhet ta vendose ne nje vend te dukshem ne ambjentet e biznesit.
  4. Ne certifikaten e regjisrimit shenohet emir dhe mbiemti I tregtarit,nr. I identifikimit NIPT I taksapaguesit,data e regjistrimit dhe e leshimit te certificates.
  5. Nr.i identifikimit eshte unik ne shkalle kombetare.
  6. Kur taksapaguesi kryen nje biznes ne me shume se nje vendodhje,ai paraqitet me certificate regjistrimi per cdo vendndodhje te biznesit dhe taksa llogaritet me vete.
  7. Pas dorezimit te cerifikates se regjistrimit,ekstraktit te regjistrit tregtar,fotokopjes se kartes se identitetit,planvendosjes se objektit si dhe certificates se pronesise ne rastet kur subjektit eshte pronar I objektit ose kopje te kontrates se qerase ne rastet kur e ka marre me qera, zyra vendore e te ardhurave ben regjistrimin ne database-in e saj dhe perllogarit detyrimet tatimore te subjektit tregtar.Detyrimin subjekti ka 30 dite afat kohe per ta paguar nga data kur konsiderohet I marre ky njoftim.Ne rastet kur subjekti ka pretendime ne lidhje me detyrimet ka te dreje ti ankimoje zyrtarisht tek titullari I institucionit.
  8. Per cdo ndryshim ne te dhenat e paraqitura te biznesit tatimpaguesi njofton me shkrim zyren perkatese ne njesine administrative ku kryen aktivitet brenda 15 diteve nga ndodhja e cdo ndryshimi.