Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacion për qytetarët

Si i perdorim ne te dhenat tuaja personale!

Ne websit-in e Bashkise Kucove, www.bashkiakucove.gov.al, ne disa rubrika si kerkese/ankese, qytetaret, komuniteti, kontakto kryetarin, kerkohet nga perdoruesi qe te plotesohen disa te dhena personale. Bashkia Kucove ne kete kuader mbledh te dhenat tuaja personale. Kjo vlen per te dhenat e qytetareve te cilet paraqesin kerkesat e tyre per marrjen e informacionit dhe sqarime te nevojshme.

Bashkia Kucove garanton sistem te larte sigurie per ruajtjen dhe perpunimin e metejshem te ketyre te dhenave ne perputhje te plote me ligjin nr. 9887, date “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” i ndryshuar. Perdoruesi konfirmon plotesimin e te dhenave personale dhe vertetesin e informacionit te dhene dhe deklaron se ka plotesuar ne menyre korrekte kete kategori informacioni. Te dhenat jepen per faqen e web-it te Bashkise Kucove dhe nuk mund te jene te aksesueshme per faqe te tjera nepermjet lidhjeve. Pala pergjegjese per trajtimin e te dhenave personale eshte Bashkia Kucove, me adrese: Lagjia nr. 1, Blloku “Tafil Skendo”, Kucove, Shqiperi.

Perpunimi i te dhenave personale

Perpunimi i te dhenave personale ne lidhje me sherbimet qe ofrohen nepermjet internetit nga kjo faqe menaxhohet nga stafi i Sektorit te Informacionit dhe Marredhenieve me Publikun.  Asnje informacion qe merret nga sherbimi i internetit nuk perhapet, ai perdoret per te dhena statistikore nga po kjo zyre dhe me qellim dhenien e nje sherbimi te caktuar. Ky informacion mund tu jepet institucioneve te tjera vetem ne rastet kur e parashikon ligji i posacem. Punonjesit e kesaj zyre dhe punonjesit e institucionit tone jane te detyruar te respektojne konfidencialitetin e plote ne lidhje me keto te dhena. Bashkia Kucove monitoron gjithe kete proces.

Kategorite e subjekteve qe perpunohen

Ne si institucion Bashkia Kucove marrim te dhena per subjekte ( qytetare, aplikues per pune, punonjesve te institucionit etj) dhe i mbajm ato me qellim ofrimin e nje sherbimi te caktuar, shqyrtimin e kerkesave dhe ankesave te tyre, si edhe keto te dhena mund te perdoren me qellim perpunimin e te dhenave statistikore. Te dhenat jepen me deshire nga perdoruesi, nepermjet webit apo adreses zyrtare te email-it te Bashkise Kucove dhe te dhenave personale mund te perdoren vetem me pelqimin e personit ne fjale. Ne rastin e aplikimeve per pune qe mund te vijne edhe nepermjet adreses se email-it, i perdorim vetem per fazen e aplikimin dhe ruhen deri ne perfundimin e procesit. Per sa i takon te dhenave personale te punonjesve te Bashkise Kucove ato publikohen duke informuar dhe marre miratimin e tyre, kur ligji i posacem parashikon ndryshe veprohet ne perputhje me ligjislacionin ne fuqi.

Menyra e perpunimit te te dhenave personale

Te dhenat personale te subjekteve perpunohen ne menyre elektronike dhe manuale dhe perdoren masa te larta sigurie per ruajtje e tyre, perdorimin e paligjshem apo edhe nderhyrjet e paautorizuara.

Aksesi i te dhenave personale

Institucioni i Bashkise Kucove perpiqet qe te jete i hapur per te dhenat personale qe posedon persubjektet (qytetaret, ish-punonjesit, punonjesit etj).  Cdo subjekt mund te paraqitetet personalisht ne instutucionin tone per te kerkuar informacionet e nevojshme ne lidhje me te dhenat e tij. Por per te dhenat personale qe ne mbajme ne perputhje me ligjin nr.9887, date 10.03.2008 ” Per mbrojtjen e te dhenave personale”, i ndryshuar eshte e nevojshme te beni nje kerkese me shkrim prane institucionit tone.

Te drejtat e subjektit te te dhenave personale

Individet, te dhenat e te cileve perpunohen nga institucioni yne, kane te drejte ne baze te ligjit nr.9887, date 10.03.2008 ” Per mbrojtjen e te dhenave personale”, i ndryshuar, te kerkojne ne cdo kohe konfirmimin e ekzistences se ketij informacioni, ta poseidojne ate, te kerkojne informacion mbi burimet e marra, mbi menyren se si perpunohet dhe ruhet ky informacion.

Polikika e sigurise e te dhenave qe perpunohen

Ne zbatim dhe respektim te ligjit nr.9887, date 10.03.2008 ” Per mbrojtjen e te dhenave personale”, i ndryshuar dhe ruajtjen e integritetit personal, eshte i nevojshem hartimi i politikave te privatesise dhe respektimi i te dhenave personale. Institucioni Bashkia Kucove perpiqet qe keto te dhena te jene konfidenciale dhe te perdoren me qellime pune, te mos lejohet perdorimi i padrejte i tyre apo nderhyrje e autorizuara. Punonjesit e Bashkise Kucove jane te detyruar te respektojne ligjin dhe politiken e privatesise te institucionin tone.

Si te na kontaktoni

Kerkesat per informacion ne lidhje me politikat e privatesise mund te dergohen me email ne adresen bashkiakucove@yahoo.com, ose mun te paraqiteni personalisht prane institucionit tone.​

Kjo rregullore ka për objekt krijimin e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet dhe efiçencë të veprimtarisë së administratës së Bashkisë së Kuçovës, për realizimin e funksioneve dhe kompetencave të saj të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë. 

Kjo rregullore mbështetet në ligjin nr. 115/2014 Per ndarjen Administrativo-Territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise, i ndryshuar;  ligjin 139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”;  ligjin nr. 44/2015 “Kodi i procedurave administrative ne Republiken e Shqiperise”; ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë (i ndryshuar); ligjin 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar; ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”; ligjin nr. 119/2014 “Per te drejten e informimit”; ligjin nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”; ligjin nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar; ligjin nr  107/2014″Per planifikimin e territorit” i ndryshuar; ligjin nr 9632 “Per sistemin e taksave vendore”i ndryshuar; ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise” i ndryshuar; ligj nr.9920, datë 19.5.2008 “Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise” i ndryshuar; ligjin nr. 8224, date 15.5.1997 “Per organizimin dhe funksionimin e policise bashkiake dhe te komunes” i ndryshuar; ligjin nr. 8927, datë 25.7.2002 “Për Prefektin”, si dhe aktve te tjera ligjore dhe nenligjore qe rregullojne marrdheniet institucionale, nderinstitucionale dhe veprimtarine administrative te Bashkise Kuçovë. ​

LIGJI-Nr.9887-date-10.03.2008-Per-Mbrojtjen-e-te-Dhenave-Personale

Si i perdorim ne te dhenat tuaja personale!