Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Policia Bashkiake

Detyrat Kryesore të Policisë Bashkiake

Policia Bashkiake ka si mision ushtrimin e funksioneve në shërbim të sigurisë, qetësisë dhe rendit në
komunitet, mbarëvajtjes së punëve publike, miradministrimit të hapësirave publike dhe mbrojtjes së
mjedisit në territorin e juridiksionit të saj.

Kompetencat dhe detyrat e Policisë Bashkiake


1. Policia Bashkiake ka këto kompetenca dhe detyra, në përputhje edhe me aktet e tjera rregullatore:
a) siguron zbatimin e akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe këshilli bashkiak;
b) parandalon, konstaton dhe shqyrton kundërvajtjet administrative përmes forcimit, inspektimit
dhe monitorimit në zbatim të akteve të njësive të vetëqeverisjes vendore brenda territorit të
juridiksionit të saj.
2. Në fushën e rendit dhe sigurisë në komunitet, Policia Bashkiake:
a) merr masa të sigurisë për zbatimin e planit të emergjencës së bashkisë për parandalimin e
fatkeqësive të ndryshme natyrore, si dhe bashkëpunon me strukturat e mbrojtjes civile pranë bashkisë
dhe prefektit të qarkut për kapërcimin e tyre;
b) kontrollon zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor në territorin e juridiksionit të saj, sipas
parashikimeve në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit që
lidhen me Policinë e Shtetit;
c) vendos kufizimin e qarkullimit në rrugë jashtë qendrave të banuara për ditët e festave lokale në
bashkëpunim me organet e Policisë Rrugore;
ç) bashkëpunon me Policinë e Shtetit për mbikëqyrjen e sigurisë brenda territorit të juridiksionit të
saj;
d) bashkërendon masat me Policinë e Shtetit për ruajtjen e rendit e të qetësisë publike në raste të
aktiviteteve në territorin e juridiksionit të bashkisë;
dh) verifikon zbatimin e ligjshmërisë dhe patrullimin periodik në bashkëpunim me Policinë e Shtetit
përgjatë vijës bregdetare publike dhe në zonat çlodhëse të ujërave të brendshme në thellësi të territorit,
për sigurinë në det, plazhe dhe në ujërat e brendshme në thellësi të territorit të juridiksionit të bashkisë;
e) monitoron respektimin e ndarjes së hapësirës së plazhit gjatë ushtrimit të veprimtarisë të çdo
personi juridik apo fizik pranë stacioneve të plazhit në territorin e juridiksionit të bashkisë;
ë) merr masa sigurie në veprimtaritë sportive dhe ndeshjet e futbollit gjatë organizimit dhe zhvillimit
të tyre si personel sigurie;
f) mbështet strukturat përgjegjëse të bashkisë për strehimin social, për procedurat e zhvendosjes së
individëve ose familjeve nga vendbanimi a strehimi i tyre;
g) merr masa për ruajtjen e objekteve në pronësi të bashkisë, si dhe të atyre që administrohen nga
ana e saj.
3. Në fushën e bashkëjetesës shoqërore, Policia Bashkiake:
a) mbikëqyr respektimin e normave etike detyruese të bashkëjetesës, të përcaktuara në rregulloren e
administrimit të bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit;
b) mbështet organet e inspektimit për zbatimin e legjislacionit për administrimin e bashkëpronësisë
në ndërtesat e banimit;
c) siguron ekzekutimin e sanksioneve për lidhjen dhe zgjidhjen e kontratës së qirasë së banesave
sociale me qira dhe kufizimet mbi banesat me kosto të ulët, të vendosura nga entet menaxhuese.
4. Në fushën e mbrojtjes së mjedisit, Policia Bashkiake:
a) bashkërendon punën me strukturat përkatëse kur konstaton veprimtari të paligjshme për
mjedisin, natyrën, pyjet, biodiversitetin dhe florën e faunën e egër;
b) bashkëpunon me strukturat përgjegjëse të kontrollit mbi gjuetinë kur pengohen në kryerjen e
detyrës;
c) bashkëpunon me strukturat përgjegjëse të inspektimit që mbulojnë veprimtarinë e peshkimit;
ç) bashkëpunon me strukturat përgjegjëse për ushtrimin e kontrollit për mbrojtjen e liqeneve
ndërkufitare, brigjeve të tyre, zonave ujëmbledhëse, si dhe veprimtaritë që ushtrohen në to;
d) verifikon dhe kontrollon zbatimin e kërkesave mbi nivelin kufi të zhurmës së lejuar nga personat
fizikë e juridikë, që ushtrojnë veprimtari që gjenerojnë zhurma, në territorin e juridiksionit të tyre në
përputhje me legjislacionin në fuqi për zhurmat.
5. Në fushën e veprimtarisë ekonomike dhe tregtare, Policia Bashkiake:
a) siguron zbatimin e akteve që përcaktojnë kryerjen e veprimtarive që trajtohen si veprimtari
tregtare apo shërbimi, ambulante, në vende publike të përcaktuara paraprakisht nga organet e
vetëqeverisjes vendore;
b) verifikon respektimin e normave ligjore në lidhje me përdorimin në tregje apo vende të
autorizuuara nga bashkia të qeseve plastike mbajtëse, si dhe qeseve plastike mbajtëse të oxodegradueshme
apo të oxo-biodegradueshme dhe vendosjen e materialeve reklamuese të pijeve
alkoolike, pijeve energjike dhe pijeve të gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar drejtuar të miturve;
c) mbështet strukturat përgjegjëse të taksave dhe tarifave vendore në veprimtarinë e tyre.
6. Në fushën e mbrojtjes së shëndetit, Policia Bashkiake siguron respektimin e normave ligjore në
lidhje me ndalimin e pirjes së duhanit në mjetet e transportit publik, përfshirë taksitë dhe mjediset e
përbashkëta, në banesat me bashkëpronësi të detyrueshme.
7. Në fushën e ruajtjes së hapësirës publike, Policia Bashkiake:
a) siguron zbatimin e rregullave për përdorimin e hapësirës publike, për ndalimin e zënies së
hapësirave publike, hedhjen e mbeturinave dhe mbrojtjen e monumenteve, ndërtesave, parqeve dhe
lulishteve publike;
b) vëren dhe konstaton ndërtimet e kundërligjshme, njofton dhe mbështet menjëherë strukturën
përgjegjëse ndërtimore e urbanistike të bashkisë për vazhdimin e mëtejshëm të procedurave ligjore;
c) siguron zbatimin e rregullave dhe procedurave për organizimin dhe funksionimin e shërbimit
publik të varrimit dhe për administrimin e varrezave në territorin e juridiksionit të bashkisë;
ç) garanton zbatimin e përcaktimeve ligjore mbi afishimin e materialeve propagandistike në vendet
jashtë përcaktimeve të bëra, duke hequr menjëherë çdo material propagandues të subjekteve zgjedhore.

ANALIZA E PUNES

PER PERIUDHEN JANAR-DHJETOR 2022

Policia Bashkiake vjen ne kete analize per te diskutuar dhe mbajtur qendrim mbi problemet, mangesite dhe rezultatet e arritura gjate ushtrimit te detyrave qe i ngarkon ligji.

Organizimi dhe funksionimi i drejtorise tone bazohet ne ligjin 8224 date 15.05.1997, ”Per organizimin dhe funksionimin e Policise Bashkiake”.

Puna jone konsiston ne bashkepunimin dhe mbeshtetjen qe jep Policia bashkiake ne problematikat dhe shqetesimet qe kane drejtorite e tjera ne permbushje te qellimit te perbashket per tju sherbyer sa me denjesisht e korrektesisht konform ligjeve qytetareve te qytetit tone.

Jemi munduar qe bashkepunimi me te gjitha drejtorite te jete sa me efikas dhe ne drejtim te zgjidhjes sa me drejt te problemeve te dala.

. Gjatë kësaj periudhe është bashkëpunuar me Drejtorinë e të Ardhurave lokale. Bashkëpunimi me këtë drejtori ka konsistuar në mbarëvajtjen e punëve në tregun e përqëndruar dhe atë të lirë. Tek tregu i lirë është monitoruar zbatimi i orarit të lëvizjes së mjeteve brenda tij si dhe mos lejimi i mjeteve të pa licensuara në të. Është monitoruar tregu i shumicës i fruta perimeve dhe janë marrë masa të vazhdueshme për funksionimin normal të tij.

Eshte bashkepunuar me drejtorine e mjedisit per probleme te ndryshme qe jane hasur gjate kesaj periudhe si marrja e masave per qente e rruges,moslejimi i tregtimit te shpezeve te gjalla gjate periudhes se gripit te pulave, ndotje te ambjentit nga qytetare te ndryshem te cilet nuk kane kanalizime te rregullta apo gropa septike brenda standarteve te lejuara,hedhja e mbetjeve inerte apo bimore prane konteniereve etj. Deri tani ky bashkepunim me veterinarine ka qene korrekt dhe do te jete ne vazhdim pe eleminimin e ketyre problemeve.

Bashkepunimi me Inspektoriatin e Ndertimit ne konstatimin, parandalimin dhe prishjen e objekteve pa leje, ka qene efikas dhe ne mbeshtetje te plote te veprimeve te tyre ligjore. Ky bashkepunim ka qene i perhershem duke lene gjurme ne subjektet perkates ku eshte ushtruar kontroll duke i pasqyruar veprimet tona me akte kontrolli, akte bllokimi, lenie detyrash etj.Gjate kesaj periudhe eshte bere lirimi i disa hapesirave publike sipas ankesave te ardhura ne drejtorine tone.

Gjate periudhes Janar-Gusht zhvilluar shume aktivitete kulturore ne ambjente te hapura si dhe ne ambjente te mbyllura .Per cdo aktivitet te zhvilluar eshte pergatitur plan_masash i vecante . Kemi perballuar pa asnje problem problem te gjitha aktivitetet kulturore te zhvilluara fale angazhimit maksimal te Policise Bashkiake si dhe bashkepunimit me Policine e Shtetit.

Gjithashtu eshte mbyllur dhe sezoni sportiv i futbolit kategoria e dyte,ku policia bashkiake ka marre masat dhe ka ndjekur me perparesi cdo ndeshje te zhvilluar prane stadiumit Bashkim Sulejmani.

Nuk ka munguar mbeshtetja e Policise se Shtetit i cili ka qene korrekt dhe keshtu shpresojme te vazhdoje dhe me tej per te gjitha problemet qe do ju kerkohet beshkepunim.

Cdo dite prane zyrave tona eshte bere pritja e qytetareve per problemet e ndryshme qe ata kane shtruar.U eshte dhene zgjidhje te gjitha ankesave qe jane paraqitur prane zyres sone.Kur ankesat e paraqitura i kalonin kopetencat ligjore te Policise problemet i jane deleguar zyrave perkatese sipas ankeses.

Dua te theksoj qe Policia Bashkiake ka qene ne kontakt te vazhdueshem me te gjitha drtejtorite dhe u eshte pergjigjur cdo kerkese nga ana e tyre per Bashkepunim .

Per cdo problem apo shkelje te konstatuar Punonjesit e Policise bashkiake kane lene detyra perkatese apo masa administrative si me poshte vijon;

Akte Kontrolli

1.Ndotje ambjenti 34

2.Zenie e hapesires publike 61

3.Hedhje e inerteve prane kontenierive 20

4.Punime pa leje 4

5.Tregtim ne vende te pamiratuara 11

Masa administrative gjobe:

Jane vendosur gjithsej 9 masa administrative ne vleren 13000(trembedhjetmije) leke nga punonjesit Sulejman Dushku dhe Fatmir Zdrava,Klevis Veshi Gjoba te paguara 1 ne vleren 1000(njemije) leke

. Persa i perket maredhenieve vartes_ epror kane qene te mira dhe korrekte. Sigurisht qe ka shume per te permiresuar ne drejtim te organizimit te punes dhe zgjidhjes se problemeve.

Si rrjedhoje per periudhen ne vazhdim na dalin keto detyra:

1- Do të bashkëpunohet me Drejtorinë e të ardhurave në drejtim të mbledhjes së taksave nga bizneset që janë debitore, për evidentimin e bizneseve të pa liçensuara dhe detyrimin e tyre në rrugë ligjore të paisjes me dokumentacionin përkatës.

2- Do të kryhen kontrolle në terren për mos lejimin e zënieve të hapësirave publike, ndërtimet pa leje, ruajtjen e parqeve dhe lulishteve.

3- Mbajtjen nën kontroll të vazhdueshëm zonës së gjelbër dhe ndëshkimin sipas ligjit të dëmtuesve të kësaj zone.

4- Bashkëpunimi me të gjitha drejtoritë e Bashkisë, institucioneve të tjera si dhe me Njesitë Administrative.

5- Mbeshtetja dhe mbarevajtja e te gjitha aktiviteteve kulturore e sportive qe do te zhvillohen.

6- Bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit për zgjidhjen e problemeve në të mirë të komunitetit.

7- Do të punohet për ngritjen profesionale të sejcilit punonjës duke u njohur konkretisht me aktet ligjore e nën ligjore të cilat normojnë punën tonë.