Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Buxheti i Këshillit Bashkiak

 Keshilli Bashkiak Kuçovë
BUXHETI VJETOR -draft-2023
    
NrEmertimi i shpenzimeve NumriPaga dhe sigurime mujore Vlefta vjetoreShenime
1Honorare per Keshillin (1/10 e pages se Kryetarit) 31162706052440
2Sekretari i Keshillit, page, sigurime shoqerore 11143661372392
3Specialist Jurist, page, sigurime shoqerore0
4Specialist Ekonomist, page, sigurime shoqerore0
5Specialist Marredhenjeve me Publikun, page, sigurime shoqerore0
6Shpenzimet sipas Plani I punes I detajuar ne shpenzime ( detajuar ne sheet tjeter )1201826Vlera vjen nga sheet Plani I punes det. Shpenz
6Shpenzime per konsultime (detajuar te plani vjetor i konsultimeve)buxheti, paketa fiskale, shitja dhenje me qera e pronave, miratimi I komisioneve te keshillit, rregullores se keshillit, plani strategjik I zhvillimit te bashkise, 1201826Vlera vjen nga sheet Plani I konsult me shpenz
15Shpenzime per dhurata ceremoniale45000
18Fond të barabartë për aktivitetin perfaqesues të secilit Këshilltar (fond perfaqesimi)429999.87
19Komunikimi dhe mjetet e telefonise levizese0
23Anëtarësim në organizata profesionale (tarifa)100000
26Botime periodike (raporti vjetor i veprimtarise se keshillit, gazeta juridike e keshillit, fletepalosje)300000
27Botime te tjera: permbledhje 4 vjecare e vendimeve te Keshillit150000
28Blerje librash, botimesh te interesit te Keshillit100000
30Blerje karta urimi per festat zyrtare15000
31Dergim me poste i dokumeneteve, shkresave te keshillit dhe keshilltareve12000
34Abonim ne revista e gazeta96000
35Abonim ne fletore zyrtare25000
36Shpenzime te paparashikuara (kontigjence)300000shpenzime te tjera
42Kancelari per zyre20000
Mirembajtje pajisje kompjuterike30000
44Ekspertize (5 ne vit)100000
Nr.Investime315000
1Kompjuter zyre (3)210000
2Printer (3)60000
3Pajisje zyre (rafte)45000
4Zyre per kryetaret e komisioneve te keshillit
5Zyre per punonjesit e sekretariatit
6Muzeumi i keshillit
TOTALI I SHPENZIMEVE315000
Buxheti i Bashkise Kucove te detajuar sipas zerave te shpenzimeve sipas natyres
ne leke
Zerat e shpenzimeve Shuma
Paga 3443360
Sigurime shoqerore 575042
Shpenzime operative -4318402
Honorare Keshilli Bashkiak 9957240
Shpenzime te tjera -14275642
Fond kontigjence 300000
Investime 315000
TOTALI I SHPENZIMEVE 315000#REF!
Emertimi i kategorive te shpenzimeve%
1Paga, shperblime, sigurime, Kompensimet e shpenzimeve7854831.87#REF!
2Infrastrukturë, Logjistikë, Materiale, ITC377000#REF!
3Ngritje kapacitetesh (Trajnime e seminare, workshope, shkëmbimet e eksperiencave, pjesemarrje ne konferenca, abonime)#REF!#REF!
4Pjesemarrja, Komunikimin, Informimi i publikut (Seancat e konsultimit me bashkësinë, Aktivitete në komunitet, transparenca e informimi, botimet) #REF!#REF!
5Aktivitete te përfaqësimit institucional të Këshillit, Dhuratat160000#REF!
6Shpenzime per ekspertize me kohe te pjesshme100000#REF!
7Muzeumi i keshillit 0#REF!
8Shpenzime te paparashikuara (kontigjence)300000#REF!
#REF!