Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Notices

Sondazh për përcaktimin e prioriteteve të komunitetit!

Ky pyetsor na ndihmon që mendimi juaj të merret parasysh në buxhetin e vitit 2024. Pyetsori organizohet nga Këshilli Bashkiak i Bashkise Kuçovë dhe do të jetë i hapur gjatë periudhës 2-27 Shkurt 2023.Rezultatet e pyetsorit do të përdoren nga Këshilli Bashkiak për t’I rekomanduar administratës një listë prioritetesh për buxhetin e vitit 2024 dhe do të publikohen në faqen e Këshillit Bashkiak.

Kliko këtu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYG7YoYBidbVItq2Qz5q1ZKVURUpOTVNDVklPRDRURk9EVU9aRDdJNktJUy4u

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Nëse je 21-26 vjeç dhe ke përfunduar studimet e nivelit Baçelor, të ftojmë ti bashkohesh Programit Kombëtar të Praktikave Punës!

Nxitoni të aplikoni nga data 1 Korik deri me 31 Korik 2022 në linkun: praktika.rinijafemijet.gov.al

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN VENDOR TË RINISË!

Bashkia Kuçovë shpall thirrjen publike për anëtarësim në Këshillin Vendor të Rinisë. Thirrja është e hapur për të gjithë të interesuarit dhe që plotësojnë kriteret. Kandidati/ja duhet të jetë banor/e të Bashkisë Kuçovë dhe të moshës prej 15 deri 29 vjeç.

Përzgjedhja mes individëve që kanë shprehur interes bëhet nga grupi i punës përgjegjës i ngritur pranë Bashkisë Kuçovë duke u bazuar në kriteret dhe procedurat që parashikon ligji.   

Për kandidatët përfaqësues të organizatave rinore ose për të rinjtë, duhet të përmbushen kriteret e mëposhtme:

a) të jenë përfaqësues të një organizate rinore ose për të rinjtë;

b) të mos jetë i dënuar;

c) të ketë përvojë në projekte, nisma dhe veprimtari rinore dhe për të rinjtë;

d) të mos ketë konflikt interesi për shkak të angazhimit të KVR;

Kandidatët për KVR, përfaqësues të organizatave rinore ose për të rinjtë duhet të paraqesin interesin e tyre, pranë Zyrws sw Informacionit në Bashkinë Kuçovë brenda afatit 30.05.2022 duke paraqitur dokumentet e mëposhtme:

a) kërkesë me shkrim ku të shprehë interesin dhe motivimin për aplikim;

b) jetëshkrim;

c) fotokopje të dokumenteve që mbështesin shënimet e jetëshkrimit;

d) vërtetim të gjendjes gjyqësore;

dh) vetëdeklarim lidhur me shmangien e konfliktit të interesave;

e) referenca nga të paktën 2 bashkëpunëtorë të mëparshëm;

Shqyrtimi i aplikimeve dhe përzgjedhja e tyre bëhet brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike nga data e mbylljes së aplikimeve.

KOMISIONI I STREHIMIT

Bazuar në Vendimin e Këshillit Bashkiak Kuçovë Nr.53, datë 19.06.2019  “Për përbërjen dhe  funksionimin e Komisionit të Strehimit në Bashkinë Kuçovë, në Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë Nr.269 datë  23.09.2019 “Për ngritjen e Komisionit të Strehimit  në Bashkinë Kuçovë”, Komisioni i Strehimit  njofton se afati  i fundit për dorëzimin e dokumentacionit për të përfituar nga Programi i SUBVECIONIT TË INTERESAVE TË KREDISË (kreditë e buta), është data 31.05.2022.

Dokumentat dorëzohen pranë Zyrës së Strehimit.

NJOFTIM!

Të nderuar qytetarë ju njoftojmë se në zbatim te ligjit nr.10465 “Për shërbimin veterinar në Republiken e Shqipërisë, i ndryshuar’’VKM nr.475 datë 30.07.2021“Mbikqyrja dhe mbajtja nën kontroll e qënve dhe maceve endacake, pa pronar’’, Bashkia Kuçovë njofton qytetarët se:

  • Do të nis projektin për administrimin e qënëve të rrugës nëpërmjet metodes, Kap/Sterilizo/Vaksino dhe Lësho.
  • Kërkojmë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve.
  • Lutemi çdo qytetari që disponon një kafshë shoqërimi dhe për arsye të ndryshme kërkon ta braktisë, të kontaktoi me shërbimin veterinar të bashkisë që kjo kafshë t’ju nënshtrohet më parë proçedurave të sterilizimit.

                                                               Ju faleminderit për mirëkuptimin!

Njoftim!

Njoftohen të gjithë të interesuarit për shpërblimin e fëmijëve të lindur e të regjistruar brënda afatit ligjor, (deri më 31.12.2018), të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshem pranë zyrës së financës në Bashkinë Kuçovë.